بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
راهنماي پذيرش بيماران بستري

پذيرش بيماران بستري:

1- بيمار با همراه و لي با در دست داشتن دستور بستري به واحد پذيرش واقع در طبقه همكف بيمارستان جهت تشكيل پرونده مراجعه مي نمايد .

2- متصدي پذيرش دستور بستري بيمار را چك مي نمايد.

3- در صورت شلوغ بودن بخش زنان ، قبل از بستري بيمار ، طي تماس تلفني با مسئول بخش از خالي بودن تخت اطمينان حاصل مي شود .

4- در صورتي كه بيمار باردار ، يا داراي مشكل زنان بدون دستور بستري مراجعه مي نمايد ، توسط متصدي پذيرش در شيفت صبح به در مانگاه تخصصي زنان و در شيفت صبح وعصر به واحد زايشگاه راهنمايي مي گردد.

5- در صورت خالي نبودن تخت ، اگر بيمار نياز به بستري به صورت اورژانسي نداشت ، توجيه مي شود كه تا خالي شدن تخت منتظر بماند .

6- در صورت اورژانسي بودن وضعيت بيمار به سوپروايزر شيفت ومسئول بخش جهت خالي نمودن و پذيرش بيمار اطلاع داده مي شود .

7- متصدي پذيرش پس از كنتر ل تاريخ ومهر پزشك شاغل در بيمارستان ، ثبت اطلاعات دموگرافيك در سيستم HIS را انجام مي دهد .

8- پس از اخذ رضايت عمل جراحي ورضايت معالجه از بيمار و يا قيم ولي پرونده تحويل بيمار يا همراه مي شود .

9- جهت عمل جراحي بيماران زير 18 سال رضايت پدر يا قيم لازم است و در صورت عدم حضور آنها ، اصل قيم نامه محضري پدر يا قيم قانوني نياز مي باشد.

10- در صورت عدم وجود قيم در مورد بيمار اورژانسي با نظر پزشك معالج و تنظيم صورتجلسه ( با امضا ء پزشك ، مسئول شيفت وسوپروايزر كه ضميمه پرونده بيمار شده و مراتب در گزارش پرستاري نيز قيد مي شود ، بيمار پذيرش مي شود .

 

11- بيمار يا همراه با پرونده به بخش مربوطه هدايت مي گردند .

12- بيمار در بخش مربوطه توسط مسئول شيفت پذيرش مي شود .

13- پرستار مسئول بيمار مشخص شد ، وبه بيمار معرفي مي شود .

14- تخت بيمار در بخش بستري مشخص مي شود .

15- بيمار به تخت خود راهنمايي مي گردد.

16- كيف بهداشتي شامل لباس و وسايل شخصي توسط خدمه تحويل بيمار مي گردد .

17- خدمه بخش در پوشيدن لباس به بيمار كمك مي نمايد .

18- در مورد بخش وامكانات آن شامل سرويس بهداشتي ، حمام ومحل نماز ونحوه استفاده از زنگ اخبار جهت قبله به بيمار يا همراه وي توسط پرستار آموزش داده مي شود .

19- توضيحات در رابطه با آشنايي بيمار و همراه ولي با قوانين ومقرارت بخش وبيمارستان از جمله تفكيك زباله ها ، ساعت ملاقات ، منشور حقوق بيمار ، طرح تحول سلامت ، فرايند پيگيري و رسيدگي به شكايات و توسط پرستار به بيمار ارائه مي گردد . پرستار و پمفلت آموزشي با قوانين بيمارستان نيز در اختيار بيمار قرار مي دهد .

20- تابلوي بالاي سر بيمار طبق مشخصات برگه پذيرش توسط پرستار تكميل مي گردد.

21- ارزيابي اوليه شامل كنترل علائم حياتي ، ارزيابي تغذيه اي ، تلفيق داروئي توسط پرستار انجام مي شود .

22- مداركي را كه نياز است در بيمارستان همراه بيمار باشد از قبيل دفتر چه بيمه ، كارت ملي ، آزمايشات خاص توسط پرستار به ولي اعلام مي شود .

23- مشخصات كامل بيمار توسط پرستار در دفاتر مربوطه ثبت مي گردد .

پذيرش وارزيابي سريع بيمار در بدو ورود به زايشگاه :

1- در صورت مراجعه خانم باردار بدون دستور بستري ومستقيم از منزل ، نگهبان سالن يا متصدي پذيرش بيمار و همراهش را به بخش زايشگاه واقع در طبقه اول بيمارستان هدايت مي كند.

2- ماماي كشيك در زايشگاه بيمار را از لحاظ علائم خطر فوري ( تشنج يا در حال تشنج ، اختلال هوشياري ، شوك بررسي مي كند .

3- در صورت وجود هر يك از علائم خطر طبق پروتكل بيمارستان دوستدار مادر و كودك اقدام مي شود .

4- در صورت نبود علائم خطر فوري ارزيابي سريع توسط ماما انجام مي شود ( ارزيابي سريع شامل : گرفتن شرح حال تخصصي شكايت اصلي ، تعداد حاملگي ، سن حاملگي ، سابقه لكه بيني در ماههاي اخير حاملگي ، سئوال در خصوص سابقه جفت سرراهي وسزارين

5- علائم حياتي مادر و كنترل ضربان قلب جنين توسط ماما چك مي گردد.

6- وضعيت بيمار و نتايج ارزيابي اوليه به صورت تلفني توسط ماماي مسئول شيفت به اطلاع پزشك مقيم مي رسد .

7- بعد ازويزيت پزشك مقيم و نوشتن دستور بستري همراه بيمار جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش مراجعه مي نمايد .

8- در صورتي كه بيمار اورژانسي باشد و همراه نيز نداشته باشد خدمه بخش با دستور بستري به واحد پذيرش مراجعه و پرونده تشكيل مي دهد .

9- مسئول شيفت به خانواده بيمار اطلاع مي دهد

10- بعد از تشكيل پرونده ارزيابي مجدد ( شرح حال كامل ، چك انقباضات ، علائم حياتي كامل ، معاينه فيزيكي ، بررسي نتايج سونوگرافي ها وآزمايشات وتستهاي سلامت جنين و معاينه واژينال )انجام مي شود .

11- در صورتي كه بعد از انجام ويزيت پزشك متخصص ، بيمار نياز به بستري نداشت ، آموزشهاي لازم در خصوص علائم خطر و لزوم مراجعه فوري داده مي شود وبعد ثبت مشخصات بيمار .

12- در صورتي كه در برگه دستورات پزشك ، دستور ادامه در مان در بخش زنان وجود داشت ماما با بخش زنان به صورت تلفني جهت پذيرش بيمار هماهنگ مي نمايد.

13- بيمار با پرونده وتوسط خدمه به بخش زنان منتقل مي شود و در غير اينصورت ادامه در مان در زايشگاه انجام مي شود .

 

 

پذيرش بيماران در اتاق عمل :

1- پزشك بعد از ويزيت بيمار الكتيو برابر برنامه اتاق عمل خويش به بيمار نوبت عمل مي دهد.

2- پزشك دستورات لازم را درخصوص آمادگي هاي قبل از عمل به بيمار مي دهد .

3- بيمار در بخش جراحي توسط پرستار پذيرش مي شود واقدامات قبل عمل انجام مي گردد.

4- پس از تماس سرپرستار يا كارشناس يا كاردان اتاق عمل در خصوص پذيرش بيمار ، بيمار با پرونده و توسط پرستار يا ماما توسط خدمات تحويل اتاق عمل مي شود .

5- پرونده بيمار توسط سرپرستار ، كاردان يا كارشناس اتاق عمل ( هوشبري ) از نظر رضايت عمل ، آزمايشات لازم ECG و گرافي  عكس بررسي مي شود .

6- بيمار توسط كاردان يا كارشناس بيهوشي يا اتاق عمل از نظر نداشتن ( عضو مصنوعي ، زيور آلات ، رگ مناسب ، بررسي مي شود .

8- سوابق بيمار ي و داروئي توسط كاردان يا كارشناس اتاق عمل ( هوشبري ) اخذ مي شود .

9- برگه قبل عمل كه توسط پرستار تكميل گرديد . توسط كارشناس ( كاردان اتاق عمل و بيهوشي ) چك مي شود

10- ارزيابي هاي لازم طبق چك ليست جراحي ايمن قبل شروع بيهوشي وعمل بيمار توسط تيم انجام مي شود .

11- گزارش پرستاري پذيرش بيمار توسط كاردان ، كارشناس اتاق عمل و بيهوشي نوشته مي شود.

12- بيماران اورژانسي در تمام ساعات شبانه روز توسط كاردان ، كارشناس اتاق عمل و بيهوشي پذيرش مي گردند.

 

 

 

پذيرش بيماران بستري در آزمايشگاه :

1- در خصوص انجام آزمايشات بيماران بستري ، پرستار ماما بخش مربوطه ليست آزمايشات را در سيتم HIS ثبت مي كند.

2- نمونه گيري توسط پرستار يا ماما هر بخش از بيماران انجام مي شود .

3- نمونه ها توسط خدمه با دفتر تحويل به آزمايشگاه ارسال مي شود.

4- مسئول پذيرش آزمايشگاه بعد از تحويل گرفتن نمونه وچك درخواست آن در سيستم HIS ، دفتر تحويل امضاء مي نمايد .

پذيرش بيماران بستري در راديولوژي :

1-    پذيرش بيماران بستري جهت انجام راديوگرافي اورژانسي در تمام ساعات شبانه روز انجام مي شود .

2-    بيمار پس از هماهنگي با بخش راديولوژي با خدمه به بخش راديولوژي منتقل مي شود.

3-   منشي كاردان /كارشناس راديولوژي درخواست بيمار را در HISكنترل و پرينت درخواست گرفته مي شود

4-     بيمار بستري بعد از انجام گرافي با تحويل كليشه راديولوژي توسط خدمه با پرونده بر بخش مربوطه انتقال مي يابند و گرافي در پيوست تحويل پرستار مي شود .

5-   پرستار يا ماما با واحد راديولوژي جهت انجام گرافي هماهنگي مي نمايد .

1394/07/06
Powered by DorsaPortal