بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
راهنماي پذيرش بيماران سرپايي

پذيرش بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان :

1 - بيمار به صورت شخصي ، يا با اورژانس 115 به اورژانس مراجعه مي نمايد .

2- پرستار ترياژ مستقر در اورژانس بيمار را طبق پروتكل EST ارزيابي نموده و در صورتي كه بيمارستان 1 و2و3 ترياژ باشد سريعاً اقدامات درماني با حضور پزشك عمومي مستقر در اورژانس شروع مي شود .

3- همراه بيمار با دفترچه بيمار ، به پذيرش مر اجعه مي نمايد.

4- پذيرش پس از ثبت اطلاعات بيمار وصدور شماره قبض ، همراه را به واحد پرستاري راهنمايي مي كند ..

5-  در صورت نياز به بستري بيمار ، ( بجز بيماران Case زنان وزايمان )  اقدامات درماني انجام و در صورت نياز به اعزام بيمار، مراتب جهت گرفتن اعزام توسط پرستار اورژانس به اطلاع سوپروايزر مي رسد.

6- سوپروايزر با بيمارستان طالقاني و يا ستاد هدايت جهت اعزا م بيمار هماهنگي مي نمايد و بيمار به آمبولانس و پرستار اعزام مي گردد.

7-  در صورت ترياژ بيمار و قرار گرفتن در سطح 4 .و 5 ترياژ ، بيمار يا همراه وي به اورژانس مراجعه مي نمايند. و در صف انتظار جهت ويزيت پزشك اورژانس قرار مي گيرند .

پذيرش بيماران سرپايي در آزمايشگاه :

1- مسئول پذيرش آزمايشگاه ، بعد از ويزيت در خواست آزمايشات ثبت شد و در دفترچه بيمار و اطمينان از انجام آزمايشات در مركز ، طبق ليست انتظار به بيمار نوبت مي دهد.

2- روز وساعت مراجعه و همچنين نوع آمادگي لازم جهت انجام آزمايشي به بيمار توسط مسئول پذيرش آزمايشگاه آموزش داده مي شود.

3- در صورت اورژانسي بودن انجام آزمايش، مسئول پذيرش آزمايشگاه دفترچه يا نسخه بيمار را تحويل مي گيرد ونسخه را از لحاظ اعتبار دفترچه و اطمينان از انجام آزمايشات بررسي مي كند.

4- در صورت عدم انجام آزمايشات در مركز مسئول پذيرش بيمار را ساير مراكز راهنمايي مي كند.

5- در صورت انجام آزمايشات در مركز ، مسئول پذيرش آزمايشات را در سيستم HIS ثبت نموده وبيمار يا همراه وي را به واحد صندوق راهنمايي مي كند.

6- نمونه گير ، نمونه گيري از بيمار را طبق قبض دريافتي و با رعايت نوبت بيماران انجام مي دهد .

پذيرش بيماران سرپايي در راديولوژي :

1- در خصوص گرافي بيماران سرپايي ، بعد از ثبت در خواست گرافي توسط منشي در شيفت صبح كاردان يا كارشناس راديولوژي در شيفت عصر و شب بيمار صندوق فرستاده مي شود.

2- بعد از دريافت قبض صندوق وتحويل به منشي يا كاردان يا كارشناس راديولوژي گرافي انجام وكليشه تحويل بيمار مي گردد.

1394/07/06
Powered by DorsaPortal