بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
دفتر پرستاري
 رئيس خدمات پرستاري بيمارستان حضرت قائم «عج» كلاردشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رشته شغلي

تحصيلات

نام و نام خانوادگي

رديف

پرستاري

ليسانس

ام البنين ازوجي

1

 
رئيس خدمات پرستاري در مراكز بهداشتي، درماني و توانبخشي، پرستاري است كه اداره واحد پرستاري مركز مربوطه را برعهده دارد

شرح وظايف رئيس خدمات پرستاري با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استاندارد هاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد :

 1. برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان.
 2. تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، دراز مدت ) مبتني بر نياز ها جهت تامين و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو با توجه به خط مشي هاي متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط.
 3. برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي ، پژوهشي ، كنترل و نظارت عفونت و . . . )
 4. تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.
 5. تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري.
 6. ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي مركز.
 7. مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز.
 8. مشاركت در طرح هاي پژوهشي .
 9. انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحد هاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري.
 10. تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي.
 11. تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح موظايف مصوب .
 12. بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفتهاي مختلف كاري.
 13. پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري.
 14. پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحد هاي ذيربط.
 15. تصميم گيري در مورد مرخصي ها ، ماموريت ها و ... كاركنان پرستاري
 16. رهبري و هدايت واحد هاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني .
 17. ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر ، عملكرد مطلوب ، حسن رفتار شغلي ....
 18. اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان( تشويق و تنبيه) گروه پرستاري
 19. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحد ها .
 20. تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحد هاي ذيربط با بهرمندي از فن آوري هاي علمي حل مساله .
 21. تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شامل : آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات .
 22. شركت فعال در نهاد هاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني.
 23. ارائه راهكار هاي بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر.
 24. تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر
 

رديف

نام و نام خانوادگي

تحصيلات

مسئوليت

1

فهيمه تندكار

ليسانس

سوپروايزر در گردش

2

مطهره پاشازانوسي

ليسانس

سوپروايزر در گردش

3

سمانه فقيه عبدالهي

ليسانس

سوپروايزر در گردش

4

گيتي شجاعي

ليسانس

سوپروايزر در گردش(كمكي)

5

صغري صداقت

ليسانس

سوپروايزر آموزش ضمن خدمت


 سرپرستاران بخش ها
 
 

رديف

نام و نام خانوادگي

تحصيلات

نام بخش

1

زهرا كاوياني

ليسانس پرستاري

اورژانس

2

آمنه گل محمدي

ليسانس پرستاري

بستري

3

وحيده خدابخش

ليسانس پرستاري

اتاق عمل

4

زينب مرادجعفري

ليسانس مامايي

زايشگاه

5

رويا دلفان آذري

ليسانس پرستاري

درمانگاه تخصصي

1394/07/06
Powered by DorsaPortal