بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
تغذيه
 
 
 سپيده هرسجيان
كارشناس تغذيه
 

واحد تغذيه باليني معاونت درمان با داشتن يك نفر نيروي كارشناسي ارشد علوم تغذيه داراي فعاليت ها به شرح زير مي باشد:

مختصري از فعاليتهاي اين واحد :
 

§ بررسي و مطالعه در مورد نياز به انواع مواد غذايي (اعهم از غذاهاي رژيم و ساير غذاها ) از نظر كمي و كيفي.

§ تهيه برنامه منسجم براي تهيه مواد اوليه غذايي نظارت بر حمل بهداشتي مواد غذايي و نگهداري اين مواد به شيوه هاي بهداشتي در محلها و درجه حرارات مطمئن.

§ نظارت مستمر بر نحوه تهيه آماده سازي طبخ نگهداري انتقال و توزيع مواد غذايي در بيمارستان .

§ اعمال برنامه هاي كنترل كيفي غذا.

§ كمك به تهيه برنامه غذايي روزانه بيماران بويژه بيماران مصرف كننده غذاهاي رژيمي به صورتي كه كالري مورد نياز به بهترين وجه تامين گردد.اعمال تنوع غذايي بر حسب فصول سال

§ نظارت بر تهيه و استفاده صحيح و به جا از مواد و پودرها جهت تغذيه بيماراني كه امكان استفاده از تغذيه عادي را ندارند.

§ ارزيابي رضايت بيماران از كيفيت غذا.

§ آموزش كاركنان بخش تغذيه به منظور مراعات موازين بهداشت كار در آشپزخانه و ساير قسمتهاي بيمارستان.

§ پيشنهاد در جهت تهيه غذاي سالم و مناسب براي پرسنل.

§ تهيه و كنترل شناسنامه بهداشتي مشتمل بر گواهي صحت مزاج و عدم ابتلا به بيماريهاي واگير دار و مسري براي كليه پرسنل تغذيه بيمارستان و انجام ادواري آزمايشات ضروري براي تائيد سلامت آنها.
 
 
 
 
1393/11/12
Powered by DorsaPortal