بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
بهداشت محيط

 واحد بهداشت محيط

 
 
آسيه آقايي
فاطمه جعفر صالحي
كارشناس بهداشت محيط
كارشناس بهداشت محيط
 

زباله هاي بيمارستاني بدون شك يكي از منابع آلوده كنند محيط زيست به شمار مي رود. به همين علت يكي از مسائل اساسي مديريت در بيمارستان چگونگي جمع آوري ، نقل و انتقال و نگهداري موقت و دفع نهايي زباله ها مي باشد به نحوي كه خطري افراد عادي را تهديد نمي كند.

 
 
 
يكي ازمعظلاتي كه بهداشت عمومي و محيط زيست را تهديد مي كند.زباله هاي بيمارستاني مي باشد كه به علت دارابودن عوامل خطرناك سمي و بيماري زا از جمله مواد:پاتولوژيك ، دارويي و شيميايي و راديو اكتيو از حساسيت خاصي برخوردار است و مورد خاص مردم ومسئولين.براساس برآوردها حدود 630 نوع ماده شيميايي و دارويي در بيمارستان مصرف مي شود كه 300 نوع آن سمي بوده .در ايران بيش از 800 بيمارستان ،7089 واحد بهداشتي درماني ،16285 خانه بهداشت و 3701 آزمايشگاه فعال وجود داردكه روزانه بالغ بر 285 تن پسماند توليد مي كنند كه دفع آنها مديريتي صحيح و منطبق با اصول مهند سي و بهداشت مي طلبد.(طبق آمار سال 1382).دركشور حدود85/4%زباله هاي عفوني بدون هيچ عمليات بي خطر سازي در زمين دفن مي شود. 3/63%سوزانده مي شودو 18/2% هم به صورت تلنبار رها مي شود.هيچ يك از روشهاي فوق به دليل عواقب زيست محيطي و بهداشتي مورد تاييد مجامعه علمي بين المللي نيست . ازاين رو به نظر مي رسدكه كمبودهاي جدي در اين زمينه وجود داردكه بايد هرچه سريعتر نسبت به بر طرف نمودن آن ها اقدام شود.
 
 
روش هاي پيشنهادي براي دفع زباله هابه روش صحيح
 

زباله هاي معمولي: به طور روزانه از طريق شهرداري

زباله هاي عفوني ، شيميايي ، نوك تيز و برنده : براساس قانون مديريت پسماندهابا هماهنگي ارگانهاي ذيربط و يا پس از بي خطر نمودن بايد تحويل شهرداري شود.( سوزاندن ـ گند زدايي ـ خرد كردن)

اعضا و اندام قطع شده يا جنين : در گورستان به روش مخصوص خود.

زباله هاي راديواكتيو: طبق ضوابط سازمان انرژي اتمي ايران.

زباله هاي پاتولوژيك : سوزاندن

خون و فرآوردهاي آن : دفع در فاضلاب ـ گند زدايي يا دفن.

بهترين راه حل مسئله زباله هاي بيمارستاني از نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بي خطر سازي زباله ها با استفاده از فناوري هاي غير سوز در مبدا توليد است .
 

 

 

1394/07/06
Powered by DorsaPortal