بيمارستان قائم كلاردشت
۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
br ENGLISH
مددكاري

 

مددكاري حرفه ايست مبتني بر علم و هنر و مهارت و هدف كه در ان سعي ميشود كه مددجو (فرد يا گروه يا جامعه) مشكل خود را شناخته و به تواناييهاي خود پي برده و با استفاده از منابع و امكانات موجود در جهت حل مشكل خود بر آيد . مددكاري علمي آن است كه در آن مدكار همه تواناييهاي خود را در جهت حل مشكل مددجو به كار برده و به مددجو نشان دهد كه او عليرغم داشتن مشكلات داراي تواناييها و استعدادهاي فراواني است كه به آنها توجه نكرده است و ميتواند با بكار بردن تواناييهاي خود مشكلات را حل كند.

 

شرح وظايف مددكار

سركشي روزانه به بخش هاي درماني و بررسي وضعيت مالي و اجتماعي بيماران .

فراهم نمودن تسهيلات درماني رايگان جهت بيماران بي بضاعت يا كم بضاعت ، بيماران خاص ، مسافران در راه مانده ،بيماران رواني ، سوختگي و پرسنل و افراد تحت تكفل آنها .

ارجاع بيماران نيازمند حمايت اجتماعي به مراكز حمايتي اعمم از كميته امداد ، هلال احمر ، بهزيستي، فرمانداري، معاونت درمان و .....

تسهيل شرايط صدور دفترچه بيمه درماني جهت بيماران فاقد بيمه با همكاري بيمه خدمات درماني.

مشاوره با بيمار يا همراه بيمار كه به دلايل آسيب هاي رواني و اجتماعي به بيمارستان مراجعه كرده اند (خودكشي ، آزار جنسي ،كودك آزاري ، همسر آزاري ، چاقو خوردگي و بيماران اختلال رواني و .....)

انجام تست هوش و تست هاي تشخيصي جهت كمك به تيم درماني ودر صورت نياز ارجاع به متخصص مربوط.

جمع آوري كمك هاي خيريه (پرسنل و ساير ين) و فراهم كردن بن هاي خريد جنسي (پوشاك و مواد خوراكي) براي بيماران خاص نيازمند.

جمع آوري كمك هاي مردمي جهت ادامه درمان بيماران نيازمند مالي و هماهنگي با مراكز پزشكي كه بيمار جهت ادامه درمان بايد مراجعه كند.

ارسال ليست كمك هاي ارائه شده به افراد به تفكيك موارد به معاونت درمان و معاونت بهداشت.

 

خدمات قابل ارائه به مراجعين

رايگان نمودن فرانشيز بيمه اي كليه خدمات سرپايي و بستري ( غير از دارو) جهت بيماران خاص .

رايگان و يا تخفيف سهم بيمارستان به بيماران كم بضاعت.(بيمه و آزاد)

رايگان نمودن كليه خدمات ارائه شده به بيماران بي بضاعت.( بيمه و آزاد)

رايگان نمودن خدمات ارائه شده به مادران در معرض خطر ( ايراني و اتباع خارجي)

فهرست خدمات قابل ارائه به ساير نهادها

اجراي قراردادهاي منعقد شده از سوي رياست شبكه بهداشت با آموزش و پرورش جهت ويزيت رايگان دانش آموزان مدارس شبانه روزي (به تعداد مشخص و مصوب شده در هر ماه)

اجراي قراردادهاي منعقد شده از سوي رياست شبكه بهداشت با بنيادشهيد و امور ايثارگران جهت رايگان نمودن فرانشيز بيمه اي عزيزان ايثارگر و افراد تحت تكفل و خانواده محترم شهدا.

ارائه خدمات رايگان به بيماران ارجاعي از مراكز حمايتي و اجتماعي (فرمانداري ، هلال احمر ، بهزيستي ، دفتر امام جمعه ،دفتر حوزه علميه)

فهرست قوانين

استناد به بخشنامه هاي ارسالي از وزارتخانه ، دانشگاه علوم پزشكي ،شبكه بهداشت و درمان رياست و مديريت بيمارستان.

خدمات جهت پرسنل علوم پزشكي فقط به افرادي تعلق ميگيرد كه دفتر چه بيمه اي آنها مربوط به وزارت علوم پزشكي باشد .

طبق ماده 129086 مربوط به هزينه هاي مددكاري ( افراد بي بضاعت ، افراد دچار سوختگي شده ، بيماران رواني و افراد بي سرپرست ) هزينه هاي مربوطه رايگان منظور ميگردد .

طبق ماده 92 قانون بودجه كشوري مربوط به حوادث ترافيكي ، افراد ي كه دچار سانحه تصادف در رانندگي شده باشند ، رايگان و طبق بخشنامه معاونت بهداشتي دانشگاه نيز جهت مادران در معرض خطر هزينه هاي درماني رايگاه مي باشد .

1394/07/06
Powered by DorsaPortal